SERVICELOVEN & DE NYE REGLER FOR MAGTANVENDELSE 2020

29.01.2020HAR I STYR PÅ DE NYE REGLER?
Af Psyko-Fysisk konsulent Henrik Møller.

Har i styr på Serviceloven og de nye regler vedr. magtanvendelse?


Siden de nye regler trådte i kraft 1. januar 2020, har jeg haft de nye regler med i min undervisning. Både som korte indlæg, men jeg er også blevet booket til at holde oplæg på en del personalemøder, udelukkende med de nye magtanvendelsesregler som fokus. Der er virkeligt et stort behov for at blive afklaret og få ny viden så de nye regler følges, men også et behov for at få klare praktiske værktøjer.


De nye regler er et tiltrængt løft til en sektor, hvor medarbejderne dagligt møder store udfordringer for at sikre pleje, omsorg og støtte til mennesker med særlige udfordringer og behov.


Jeg har undervejs fået flere interessante spørgsmål, bl.a om en vikar må deltage på lige vilkår som en fastansat. Jeg har skrevet til Socialstyrelsen og fået følgende svar:

"I vejledningen til lovgivningen står der i punkt 10: ”Det er udelukkende personale, som er ansat til at varetage omsorgen over for borgerne, der kan anvende magt efter servicelovens afsnit VII. Pedeller, rengøringspersonale, vagter o. lign. kan således ikke anvende reglerne.” "Vikarer, som er ansat til at varetage omsorgen for borgerne, er således også omfattet af "magtanvendelsesreglerne, selv om det ikke fremgår eksplicit af reglerne."


I øvrigt bliver den gamle vejledning fra 2017 revideret i løbet at foråret 2020.


De centrale principper i magtanvendelsesreglerne og forebyggende praksis er som følger:


Formålet med reglerne om brug af magt over for voksne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Det er centralt hele tiden at tænke i forebyggelse af magtanvendelse. Brug af magt er kun en mulighed, hvis det er umuligt at løse situationen på en anden måde. Brug af magt er undtagelsen og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk indsats. Magtanvendelse må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre.


Læs mere om reglerne for brug af magt på www.socialstyrelsen. dk --------


Kommentarer og erfaring: En stor del af serviceloven er uændret, men de nye regler giver nye muligheder. Fx brugen af guidning (ikke magtanvendelse) og afværgehjælp (magtanvendelse). Sidstnævnte kan benyttes i tilfælde hvor borgeren forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier. Det er en mulighed, men det er stadig vigtigt at arbejdspladsen anviser og vejleder personalet, og beskriver hvilke forventninger der er til den enkelte om at gribe ind. Arbejdet skal stadig kunne udføres sikkert og forsvarligt. Der er derfor også brug for lokale retningslinjer der anviser hvilke forventninger der stilles til medarbejderne.


I forhold til de nye regler om magtanvendelse er det bla. vigtigt for jer at vide flg.:

 • - I skal kende til definitionen på magtanvendelse
 • - Hvilke typer af magtanvendelse kan lovligt iværksættes efter Serviceloven
 • - Ansvarsområder i forbindelse med registrering og indberetning - - - Reglerne for ansøgning for forhåndsgodkendelser
 • - At have styr på de interne retningslinjer og udarbejdelse af handleplaner for forebyggelse af magt. Bla. sikre inddragelse af borgeren for at finde alternative måder at håndtere konflikter på.
 • - At sikre den korrekte opfølgning efter en magtanvendelse
 • - At sikre kendskab til korrekt udfyldelse af de nye skemaer
 • - At sikre at personalet har det fornødne kompetencer til at kunne udføre korrekt guidning så det ikke er en magtanvendelse.
 • - At sikre at personalet har de rigtige kompetencer til at kunne udføre magtanvendelser efter reglerne og de 4 principper der vedr. håndtering.
 • - At sikre at der samles op og drages læring efter konflikter og magtanvendelse.
 • - Have styr på hvilke dele af personalegruppen der lovligt kan anvende magt og deltage i magtanvendelsessituationer.


 • Har i brug for at vide mere så kontakt mig gerne på tlf. 28566430 og læs evt. mere på min hjemmeside www.personale-sikkerhed.dk